Şanlıurda Eyyübiye Belediyesinden satılık arsalar

tarafından
21
Şanlıurda Eyyübiye Belediyesinden satılık arsalar

Şanlıurda Eyyübiye Belediyesinden 4 adet taşınmaz satılacaktır

 

ŞANLIURFA EYYÜBİYE BELEDİYESİ
TAŞINMAZLARIN SATIŞ İLANI
1-Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu muammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Eyyübiye Belediyesine ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
S.NO
İLÇE
MAHALLE
ADA
PARSEL
CİNSİ
ALAN (M2)
MUAMMEN BEDEL
GEÇİCİ
TEMİNAT
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1
EYYÜBİYE
HAYATİ HARRANİ
5198
5
ARSA
98,17
₺ 185.149,00
₺ 5.554,47
10/08/2023
10:00
2
EYYÜBİYE
HAYATİ HARRANİ
5198
6
ARSA
115,32
₺ 217.494,00
₺ 6.524,82
10:15
3
EYYÜBİYE
HAYATİ HARRANİ
5198
7
ARSA
166,74
₺ 314.472,00
₺ 9.434,17
10:30
4
EYYÜBİYE
HAYATİ HARRANİ
5198
8
ARSA
96,79
₺ 182.546,00
₺ 5.476,38
10:45

2- İhale Asya Mah. 5191.Sokak no:3 Eyyübiye Belediyesi Hizmet Binası Eyyübiye/ŞANLIURFA adresindeki Hizmet Binasının üçüncü katında bulunan Encümen toplantı odasında 10/08/2023 Perşembe Günü Yapılacaktır.

3-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Asya Mah. 5191.Sokak no:3 Eyyübiye Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü Eyyübiye/ŞANLIURFA’ da görülebilir ve 500 (BEŞYÜZ)TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif vermek isteyenlerin ihale dokümanını satın almak zorundadır.( Eyyübiye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine veya TR39 0001 5001 5800 7302 2667 16 nolu İban numarasına şartname bedeli yatırılacaktır.)

4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

a)2886 Sayılı D.İ.K.’NUN 45. Maddesi gereğince,
b) Geçici teminat bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’un 27. Maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzu, (Eyyübiye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine veya TR39 0001 5001 5800 7302 2667 16nolu İban numarasına Geçici Teminat bedeli yatırılacaktır.)
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) T.C Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı sureti ( gerçek kişi için)
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi(gerçek kişi için,)
f) Noter tasdikli imza sirküleri,
g)Türkiye‘de tebligat için adres gösterilmesi,
h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasında veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
i) isteklinin ortak girişim olması halinde yukarda istenen belgeler dışında şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
j) Tüzel kişi halinde yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
k) Vekâleten ihaleye katılma halinde yukarda istenen belgeler dışında istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli imza beyannamesi,
5- Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler ihale zarflarını ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 10/08/2023 Perşembe Günü saat 09:00‘a kadar Asya Mah. 5191.Sokak no:3 Eyyübiye Belediyesi Hizmet Binası Eyyübiye/ŞANLIURFA adresindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğü Eyyübiye ŞANLIURFA adresine teslim edeceklerdir.
6-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklif 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklif ihale saatinden önce komisyon ulaşması şarttır.
7-) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
😎 ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihale yapıp, yapmamakta serbesttir.
9-) Söz konusu arsaları satın alan istekliler arsa üzerindeki yapıların sahipleriyle anlaşma sağlamalıdır