Mardin’de PTT’den arsa satışı

tarafından
23
Mardin’de PTT’den arsa satışı
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

PTT AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetine kayıtlı ve tabloda belirtilen

İliİlçesiMahallesiAda/ Parsel NoVasfıArsa Yüzölçümü
(m2)
İhale Tarih ve SaatiMuhammen Bedel (TL) KDV hariç% 10 Geçici Teminat (TL)
MardinArtukluNur1109/5Arsa6.496,6217/08//2023 tarih saat:14:3013.000.000,00 TL1.300.000,00 TL

1) İli, İlçesi, Mahalle, Ada, Parsel, Yüzölçümü, muhammen bedeli ile geçici teminat bedeli yukarıda yazılı olan taşınmazın kapalı teklif açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

2) İhalenin yapılacağı yer: PTT Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı Sanayi Cad. E Blok No:9 Kat:5 Toplantı Salonu 06101 Ulus-Altındağ/ANKARA
İrtibat telefon no: 0 312 509 47 92
Fax no: 0 312 309 55 08

3) İhale konusu taşınmaza ait satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubu örneği PTT Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı çalışma saatleri olan 08:30/12:30-13:30/17:30 içerisinde görülebilir ve 2.000,00 TL (ikibinTL) karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4) İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a. Gerçek kişiler için;

1) Kanuni ikametgah belgesi.
2) Nüfus cüzdanı sureti.

b. Tebligat için adres beyanı.

c. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.

d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e. Satış şartnamesi 17. maddede belirtilen esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu.

f. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

g. Tabloda yazılan miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

h. Her sayfası imzalı şartname. (Ortak girişim olması halinde şartnameler ortakların tamamı tarafından imzalanacaktır.)

ı)    İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

i. İş ortaklığı beyannamesi.

4.2 İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti olacaktır. (Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.)
İsteklilerin ihaleye sunmuş olduğu belgelerden herhangi birinde adresini gösteren evrak içermesi halinde adres beyanı aranmayacaktır.

4.3 İhaleye katılacakların ortak girişim olması halinde (a),(b),(c),(d),(f) maddelerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunulacaktır.

5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için teklif mektubu ile birlikte taşınmazın muhammen bedeli üzerinden % 10 (yüzdeon) oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, 4. Maddede belirtilen evraklar ile birlikte en geç son teklif verme; 17/08/2023 tarih ve 14:30 saatine kadar PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

6) Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7) İhale aşamasından devir işlemi gerçekleşinceye kadar olan tüm masraflar (Tapu devrine ilişkin döner sermaye, harçlar, KDV (*), resim, damga, vb. tüm vergiler ile mali yükümlülükler) istekliye aittir. Ancak taşınmazın tapu devrinden kaynaklanan yalnızca tapu harç bedelinin yarısı PTT A.Ş tarafından karşılanacaktır.

(*) Satışı yapılacak olan taşınmaz için uygulanacak olan KDV oranı, taşınmazın devrinin yapılacağı tarihte yürürlükte olan kanun ve tebliğler doğrultusunda uygulanacaktır.

8) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

9) Taşınmazın satışı ile ilgili ihale üst tabloda belirtilen gün ve saatte PTT AŞ Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

10) PTT AŞ, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

 

Kaynak:ilangovtr

 

Mardin Emlak