Diyarbakır Çınar’ da icradan satılık susuz tarla

tarafından
24
Diyarbakır Çınar’ da icradan satılık susuz tarla

Diyarbakır Çınar’ da 68.862,69 m² susu tarla icradan satılıktır

T.C.
ÇINAR İCRA DAİRESİ
2022/85 TLMT.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Diyarbakır İl, Çınar İlçe, YAZÇİÇEĞİ Mahalle/Köy, KÖY ÖNÜ Mevkii, 117 Ada, 6 Parsel, Diyarbakır ili Çınar ilçesi Yazçiçeği Mahallesi 117 Ada 6 Parsel nolu taşınmaz. Borçlu Cahit GÜLMÜŞ: İbrahim Oğlu’ nun tam mülkiyetli sahip olduğu taşınmaz 68.862,69 m2 yüzölçümüne sahip olup SUSUZ TARLA vasfındadır. Susuz tarla vasfında olmasına karşın mahallinde yapılan incelemede bazı tarımsal sulama yöntemleri kullanılarak sulamanın yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın sınırlarını belirleyen herhangi bir işaret, duvar ve tel örgü bulunmamaktadır. Taşınmaz düz bir topoğrafa sahip olmayıp oldukça eğimlidir. İcraya konu olan taşı tamamının tarım arazisi olarak kullanıldığı, susuz tarla vasfındaki taşınmazın keşif esnasında üzerinde ekili bir tarım ürünün olduğu görülmüştür. Diyarbakır-Mardin Karayoluna olan uzaklığı yaklaşık olarak 11 km, Çınar İlçe Merkezine yaklaşık olarak 17 km mesafede olup Yazçiçeği Mahallesinin merkezinde yer almaktadır. Taşınmaza ulaşım özel araçlarla sağlanmaktadır. Geometrik olarak düzgün formda olmayıp üzerinde bir yapının mevcut olduğu görülmüştür. Yapının borçluya ait olup olmadığının tespitinin yapılamadığından taşınmazın sadece zemin bedelinin belirlenerek değer tespiti yapılmıştır.
Adresi : Diyarbakır İli Çınar İlçesi Yazçiçeği Mahallesi 117 Ada 6 ParselÇınar / DİYARBAKIR
Yüzölçümü : 68.862,69 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 516.470,18 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydıyla aynı———————————————————————————————————————– Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 – 14:21
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 – 14:21
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 – 14:21
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 – 14:21
Satış şartları: 1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.
2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.
3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.
6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.
7- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.
8- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.
9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.
10- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.
11- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.
12-KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.) 13/07/2023
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.