Diyarbakır Bismil’de icradan satılık kargir ahır ve susuz tarla

tarafından
19
Diyarbakır Bismil’de  icradan satılık kargir ahır ve susuz tarla

Diyarbakır Bismil’ de kargir ahır ve susuz tarla icradan satılıktır

 

T.C.
BİSMİL İCRA DAİRESİ

2022/374 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/374 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Diyarbakır İl, Bismil İlçe, KURUDERE Mahalle/Köy, 133 Ada, 1 Parselde kayıtlı tapuda kargir ahır ve susuz tarla vasıflı taşınmazın yapılan bilirkişi incelemesinde; Taşınmazıntoprak ve toprak yapısı açısından killi-tınlı kırmızı toprak yapısında , tarımsal mekanizasyona uygun , eğimin ortalama %1 oranında bir eğime sahip tarım arazisi niteliğinde olduğu, derin, geçirgen, münavebeye elverişli, arazi yapısı açısından tarımsal mekanizasyona uygun , sulu ve kuru tarıma yönelik tarımsal amaçla kullanılabileceği , kültür tarım arazisi olduğu , taşınmazın derin tarımsal amaçlı sondaj kuyususuyunun taşınmaza aktarılabildiği ve bu şekilde parselin sulanabildiği izah edildiği gibi parsellerin fiili olarak sulu tarım arazisi olarak tasarruf edilebileceği, parselin her ne kadar nitelik olarak susuz tarım arazisi olarak ele alınsa da fiili olarak sulamanın yapıldığı, yine komşu ve civar parselinde yoğun bir şekilde derin tarımsal amaçlı sondaj kuyusu suyundan faydalanaraksöz konusu taşınmazın sulu şartlarda tarım ürünleri yetiştiriciliğine uygun olmakla birlikte sulanabilir olduğu tespit edilmiştir. Tespit konusu taşınmazın mevcut zeminin bir kısmının 2022 yılı üretim sezonunda pamukbitkisi yetiştiriciliğinin yapıldığı ve pamuk bitkisinin koza açma döneminde olduğu ,diğer kısmının ise yapı ve müştemilat olduğu alanda tarım ürününün bulunmadığı gözlemlenmiştir.Taşınmazın bulunduğu bölge genellikle sulu şartlarda tarım yapılmaktadır. Bahsi geçen taşınmazdan sulu olarak işlendiği ve bu şekilde değerlendirildiği gözlemlenmiştir.Kurudere mahallesindeki tespit konusu sulu tarım arazilerinde daha iyi gelir getirmesi için genellikle pamuk, buğday ve mısır tarımı tercih edilmektedir. Taşınmazın toprak yapısında pamuk, buğday ve mısır tarımı için uygundur. Tespit konusu taşınmazın Bismil şehir merkezine yaklaşık 20-22km uzaklıkta olup, üreticinin ürününü Tepe, Bismil ve Diyarbakır’da bulunan çırçır fabrikaları ile Bismil de bulunan ÇUKOBİRLİK , Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürlüğüne veya buğday, mısır ve hububat ticareti yapan tüccarlarına pazarlayabilmektedir. Bölgenin iklimi , arazi yapısı , ürün cinsi ve pazarlama imkanları dikkate alınarak genellikle pamuk, buğday ve mısır ekimi uygulanmakta olup geleneksel tarım sistemine dayanmaktadır. Taşınmaz için pamuk, buğday ve mısır bitkisi münavebesi uygulanmıştır.
Değerlemeye konu Kurudere Mahallesi 133 Ada 1 Parsel içerisinde 250 m2 inşaat oturum alanına sahip ahır, 200 m2 inşaat oturum alanına sahip ev olduğu görülmüştür. Bismil Tapu Müdürlüğü arşivinde taşınmaza ait mimari projenin olmadığı ve Bismil Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşınmazın bulunduğu parselin imar planı dışında olduğu anlaşılmıştır.
Bismil Belediye Başkanlığının E- 20000712-115.99-17692 Sayılı yazısı ile taşınmaz uygulama imar planı dışında kaldığından imar durum belgesi bulunmamaktadır.
Tespit konusu taşınmazdaki borçlunun toplam 9090,73 m2 lik hisse miktarına karşılık taşınmazın tespit tarihindeki toplam zemin değeri 507.271,82 TL ve taşınmaz üzerinde hissesine düşen yapıların toplam değeri 954.000,00 TL olmak üzere taşınmazın zemin ile üzerinde bulunan yapılardaki hissesinin toplam değeri 1.461.271,82 TL olarak hesaplanmıştır.
Taşınmaz üzerinde 13.04.2010 tarih ve1045 yevmiye numaralı 3083 sayılı yasanın 13. maddesi gereğince tarım reformu şerhi olduğuna ilişkin beyan bulunmaktadır.
Taşınmaz üzerinde 15.05.2015 tarih ve 2380 yevmiye numaralı 3083 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince kısıtlıdır beyanı bulunmaktadır.
Taşınmazın tescili verilirken bu beyanlar ile birlikte verilecektir.
Adresi : Kurudere Mahallesi 133 Ada 1 ParselBismil / DİYARBAKIR
Yüzölçümü : 9.090,73 m2
İmar Durumu :Bismil Belediye Başkanlığının E- 20000712-115.99-17692 Sayılı yazısı ile taşınmaz uygulama imar planı dışında kaldığından imar durum belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti : 1.461.271,82 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 – 11:05
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 – 11:05
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 – 11:05
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 – 11:05

18/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildi

 

Kaynak: ilangovtr

 

Diyarbakır Emlak