Diyarbakır Ergani’de icradan satılık tarım arazisi

tarafından
23
Diyarbakır Ergani’de icradan satılık tarım arazisi

Diyarbakır Ergani ‘de 60.785,31 m2 tarım arazisi icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C.
BİSMİLİCRA DAİRESİ

2019/161 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/161 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 20.06.2022 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışa konu taşınmaz Diyarbakır ili Bismil ilçesi Kurudere mahallesi 116 ada 6 parsel nolu taşınmaz tapu kaydı itibariyle susuz tarla vasfında ,yüzölçümü 60.785,31m2 olup taşınmazın tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Fen bilirkişisi tarafından tespit konusu taşınmazın imar durumu ile ilgili olarak yapılan araştırmalar neticesinde , Bismil Beledeiye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tespit konusu Kurudere mahallesi 116 ada 6 parsel nolu taşınmazın , susuz tarla vasfında olduğunu, uygulama imar planı dışında kaldığını, yerleşim yeri alanlarından olmadığını ve Belediye hizmetlerinden yararlanılmadığını bildirdikleri anlaşılmıştır. Satışa konu Kurudere mahallesi 116 ada 6 parsel nolu taşınmazın toprak ve toprak yapısı açısından killi- tınlı kırmızı toprak yapısında tarımsal mekanizasyona uygun, eğimin ortalama %0-1 oranında bir eğime sahip tarım arazisi niteliğinde olduğu , derin, geçirgen, münavebeye elverişli , arazi yapısı açısından tarımsal mekanizasyona uygun , sulu ve kuru tarıma yönelik tarımsal amaçla kullanılabileceği , kültür tarım arazisi olduğu, taşınmazın Dicle nehrine yakın oldukları ve Dicle Nehri suyunun taşınmaza aktarılabildiği ve bu şekilde parsellerin sulanabildiği , izah edildiği gibi parsellerin fiili olarak sulu tarım arazisi olarak tasarruf edilebileceği, parsellerin her ne kadar nitelik olarak kuru tarım arazisi olarak ele alınsa da fiili olarak Kurudere’nin yapıldığı, yine komşu ve civar parsellerinde yoğun bir şekilde tarımsal amaçlı sondaj kuyusu suyundan faydalanarak ( pamuk, mısır, ve sulu buğday ) ürünlerinin sulandığı, söz konusu taşınmazların sulu şartlarda tarım ürünleri yetiştiriciliğine uygun olmakla birlikte sulanabilir olduğu tespit edilmiştir. Tespit konusu taşınmazın mevcut zeminin 2022 yılı üretim sezonunda pamuk bitkisi yetiştiriciliğinin yapıldığı ve pamuk btkisinin temel gelişim döneminde olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölge genellikle sulu şartlarda tarım yapılmaktadır. Bahsi geçen taşınmazdan sulu olarak işlendiği ve bu şekilde değerlendirildiği gözlemlenmiştir.Kurudere mahallesindeki tespit konusu sulu tarım arazilerinde daha iyi gelir geirmesi için genellikle pamuk, buğday ve mısır tarımı tercih edilmektedir. Taiınmazın toprak yapısında pamuk, buğday ve mısır tarımı için uygundur. Satışa konu taşınmaz Bismil şehir merkezine yaklaşık 25-28 km uzaklıkta olup, üreticinin ürününü Tepe, Bismil ve Diyarbakır da bulunan çırçır fabrikaları ile Bismil de bulunan ÇUKOBİRLİK , toprak Mahsulleri Ofisi Müdürlüğüne veya buğday, mısır ve hububat ticareti yapan tüccarlarına pazarlayabilmektedir.Bölgenin iklimi , arazi yapısı ürün cinsi ve pazarlama imkanları dikkate alınarak genellikle pamuk, buğday ve mıdır ekimi uygulanmakta olup geleneksel tarım sistemine dayanmaktadır. Taşınmaz için pamuk, buğday ve mısır bitkisi münavebesi uygulanmıştır.Taşınmaz kaydında 15.05.2015 tarih 2380 yevmiye numralı 3083 sayılı yasanın 6. maddesigereğince kısıtlıdır beyanı mevcut olup tescil bu beyan ile birlikte verilecektir. Satışa konu Diyarbakır ili Bismil ilçesi Kurudere mahallesi 116 ada 6 parsel nolu taşınmaz borçlu adına tam hisseli olup taşınmazın değeri 2.713.546,24 TL dir.
Adresi : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Kurudere Mahallesi 116 Ada 6 Parsel Bismil / DİYARBAKIR
Yüzölçümü : 60.785,31 m2
İmar Durumu :Bismil Belediye Başkanlığı’nın21.06.2023 tarih ve E-20000712-115.99-20811 sayılı yazısı ileKurudere mahallesi 116 ada 6 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kaldığından imar çap krokisi bulunmamaktadır.
Kıymeti : 2.713.546,24 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 – 13:58
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 – 13:58
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 – 13:58
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 – 13:58

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :20.06.2022tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışa konu taşınmaz Diyarbakır ili Bismil ilçesi Kurudere mahallesi 115 ada 5 parsel nolu taşınmaz tapu kaydı itibariyle susuz tarla vasfında ,yüzölçümü 127.163,98m2 olup taşınmazın tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Fen bilirkişisi tarafından tespit konusu taşınmazın imar durumu ile ilgili olarak yapılan araştırmalar neticesinde , Bismil Beledeiye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tespit konusu Kurudere mahallesi 115 ada 5 parsel nolu taşınmazın , susuz tarla vasfında olduğunu, uygulama imar planı dışında kaldığını, yerleşim yeri alanlarından olmadığını ve Belediye hizmetlerinden yararlanılmadığını bildirdikleri anlaşılmıştır. Satışa konu Kurudere mahallesi 115 ada 5 parsel nolu taşınmazın toprak ve toprak yapısı açısından killi- tınlı kırmızı toprak yapısında tarımsal mekanizasyona uygun, eğimin ortalama %0-1 oranında bir eğime sahip tarım arazisi niteliğinde olduğu , derin, geçirgen, münavebeye elverişli , arazi yapısı açısından tarımsal mekanizasyona uygun , sulu ve kuru tarıma yönelik tarımsal amaçla kullanılabileceği , kültür tarım arazisi olduğu, taşınmazın Dicle nehrine yakın oldukları ve Dicle Nehri suyunun taşınmaza aktarılabildiği ve bu şekilde parsellerin sulanabildiği , izah edildiği gibi parsellerin fiili olarak sulu tarım arazisi olarak tasarruf edilebileceği, parsellerin her ne kadar nitelik olarak kuru tarım arazisi olarak ele alınsa da fiili olarak Kurudere’nin yapıldığı, yine komşu ve civar parsellerinde yoğun bir şekilde tarımsal amaçlı sondaj kuyusu suyundan faydalanarak ( pamuk, mısır, ve sulu buğday ) ürünlerinin sulandığı, söz konusu taşınmazların sulu şartlarda tarım ürünleri yetiştiriciliğine uygun olmakla birlikte sulanabilir olduğu tespit edilmiştir. Tespit konusu taşınmazın mevcut zeminin 2022 yılı üretim sezonunda pamuk bitkisi yetiştiriciliğinin yapıldığı ve pamuk btkisinin temel gelişim döneminde olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölge genellikle sulu şartlarda tarım yapılmaktadır. Bahsi geçen taşınmazdan sulu olarak işlendiği ve bu şekilde değerlendirildiği gözlemlenmiştir.Kurudere mahallesindeki tespit konusu sulu tarım arazilerinde daha iyi gelir geirmesi için genellikle pamuk, buğday ve mısır tarımı tercih edilmektedir. Taiınmazın toprak yapısında pamuk, buğday ve mısır tarımı için uygundur. Satışa konu taşınmaz Bismil şehir merkezine yaklaşık 25-28 km uzaklıkta olup, üreticinin ürününü Tepe, Bismil ve Diyarbakır da bulunan çırçır fabrikaları ile Bismil de bulunan ÇUKOBİRLİK , toprak Mahsulleri Ofisi Müdürlüğüne veya buğday, mısır ve hububat ticareti yapan tüccarlarına pazarlayabilmektedir.Bölgenin iklimi , arazi yapısı ürün cinsi ve pazarlama imkanları dikkate alınarak genellikle pamuk, buğday ve mıdır ekimi uygulanmakta olup geleneksel tarım sistemine dayanmaktadır. Taşınmaz için pamuk, buğday ve mısır bitkisi münavebesi uygulanmıştır Taşınmaz kaydında 15.05.2015 tarih 2380 yevmiye numralı 3083 sayılı yasanın 6. maddesigereğince kısıtlıdır beyanı mevcut olup tescil bu beyan ile birlikte verilecektir. Satışa konu Diyarbakır ili Bismil ilçesi Kurudere mahallesi 115 ada 5 parsel nolu taşınmaz borçlu adına tam hisseli olup taşınmazın değeri 5.676.600,07 TL dir.
Adresi : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Kurudere Mahallesi 115 Ada 5 Parsel Bismil / DİYARBAKIR
Yüzölçümü : 127.163,98 m2
İmar Durumu :Bismil Belediye Başkanlığı’nın21.06.2023 tarih ve E-20000712-115.99-20811 sayılı yazısı ileKurudere mahallesi 115 ada 5 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kaldığından imar çap krokisi bulunmamaktadır.
Kıymeti : 5.676.600,07 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 – 14:14
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 – 14:14
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 – 14:14
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 – 14:14

24/07/2023
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilangovtr

 

Diyarbakır Emlak